COL·LEGIATS

USUARIS WEB

BUSCAR

 

El Col·legi


Ø     Circulars informatives de caire col·legial, fiscal, legislatives, etc.

Ø     Assessoria fiscal-laboral - Cànovas 1852, S.L. (*)

Ø     Assessoria jurídica - Ferran Martín Bou (*)

Ø     Assegurança de responsabilitat civil col·lectiva (*)

Ø     Cursos i xerrades de formació i reciclatge

Ø     Plana web - accés privat

Ø     Revista "Administradores de Fincas" - Editada pel Consell General

Ø     Revista "Consell" - Editada pel Consell de Col·legis de Catalunya

Ø     Disposició de formularis i models varis de propietat horitzontal i arrendaments urbans (*)

Ø     Tramesa mensual dels IPC

Ø     Venda de llibres d'actes per comunitats de propietaris en fulls movibles (*)

Ø     Venda de taulers d'anuncis per comunitats de propietaris (*)

Ø     Venda d'impresos de certificats amb/i sense deute (*)

Ø     Lloguer de la Sala d'Actes per dur a terme reunions de comunitats de propietaris (*)

Ø     Servei de recopilació de disposicions que afecten a la professió del BOE, DOGC i BOP

Ø     Convenis amb entitats bancàries i altres entitats

Ø     Borsa de lloguers de la web col·legial (*)

Ø     Carnet territorial, carnet nacional i títol

Ø     Memòria corporativa anual

Ø     Placa de metacrilat pel despatx (*)

Ø     Segell de goma col·legial (*)


(*) Aquests serveis són pels col·legiats exercents