COL·LEGIATS

USUARIS WEB

BUSCAR

 

Funcions de L'Administrador

Entre les tasques que pot assumir un administrador de finques, respecte d'allò que és pròpiament propietat vertical, podem fer esment de les següents:
  • La vigilància i conservació de la finca, en general.
  • L'observació de les modificacions de qualsevol norma municipal o d'un altre estament que pugui afectar, en la seva aplicació, a la propietat.
  • Atendre pagaments que puguin sorgir en relació amb la finca (impostos, contribucions, subministraments, etc.).
  • Les altres gestions que mútuament convinguin el propietari i l'administrador.
Per al cas específic que la finca es destini a lloguer (tant si és de residència habitual, com si és de lloguer turístic o de vacances), és de la seva competència:
  • La captació, per diversos mitjans que estan al seu abast, i selecció de llogaters.
  • La consecució de les condicions d'habitabilitat, l'obtenció de la corresponent cèdula i dels certificats de les instal·lacions per a la contractació dels subministraments.
  • Redacció i formalització del contracte d'arrendament, el seu registre i visat (constitució a INCASOL de la fiança legal).
  • El cobrament de les rendes per compte del propietari, la seva actualització, per variacions de l'IPC, o per repercussió d'obres, tributs, arbitris, taxes, o per diferències en valors cadastrals.
  • La coordinació de serveis necessaris per a la correcta disponibilitat de la finca (neteja, rentat de roba, etc.).