COL·LEGIATS

USUARIS WEB

BUSCAR

 

Funcions de L'Administrador

L'article 553-18, de la Llei 5/2015, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil concreta, per a l'administrador, com a mínim, les funcions següents:

 • Prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la Comunitat.
 • Vetllar perquè els propietaris compleixin les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.
 • Preparar els comptes anuals de l'exercici precedent i el pressupost.
 • Executar els acords de la junta i fer els cobraments i els pagaments que corresponguin.
 • Decidir l'execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de la qual cosa ha de donar compte immediatament a la presidència.
 • Pagar, amb autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poden ésser a càrrec del fons de reserva.
Dins d'aquest àmbit d'actuació, l'administrador assumeix, igualment, les tasques de Secretaria de la comunitat de propietaris i, com a tal, afronta, segons l'article 553-17, les funcions de:
 • Estendre les actes de les reunions.
 • Fer les notificacions.
 • Expedir els certificats.
 • Custodiar la documentació de la Comunitat.
Amb independència d'aquestes tasques concretes, i atesa la seva capacitació professional, l'administrador de finques podrà també:
 • Organitzar i intervenir en la formalització de la constitució de la Comunitat de Propietaris.
 • Intervenir o assumir la confecció dels Estatuts i Reglaments interiors de la Comunitat.
 • Assessorar i establir directrius per a la redacció de l'escriptura de Divisió en Règim de Propietat Horitzontal.
 • Resoldre, respecte de les finques administrades, els tràmits laborals, i de gestió de IVA i de retencions de l'I.R.P.F.
 • Organitzar i assumir el procediment monitori de reclamació de les quotes, ja vençudes i pendents de pagament a la Comunitat.