COL·LEGIATS

USUARIS WEB

BUSCAR

 

Funcions de L'Administrador

COMUNITATS EN RÈGIM DE CONSTRUCCIÓ

Consisteix en l'administració de les Comunitats constituïdes per l'agrupació de diverses persones que tinguin per finalitat l'adquisició d'un solar i la construcció sobre el mateix d'un edifici, assumint el cost d'execució els components de la Comunitat, d'acord amb les participacions que corresponguin a cadascun d'ells (tant si l'edifici es destina posteriorment a la venda , com si és d'ús propi dels membres de la Comunitat).

L'actuació de l'administrador s'emmarca en la proposta del pressupost de despeses previsibles de la construcció i del calendari d'aportacions; el control i la comptabilitat de despeses i ingressos; vetllar per a l'acompliment dels plans d'obra; facilitar les bases i prèvia documentació, tant per a l'atorgament de l'escriptura de Declaració d'Obra Nova i Divisió en Règim de Propietat Horitzontal, com pel que fa als Estatuts de l'edifici i les seves normes de règim intern; la redacció de les actes de les reunions.


JUNTES DE COMPENSACIÓ

Correspon a l'administrador l'execució dels actes d'administració relatius a la Junta (execució del projecte del Pla econòmic i normes per l'exacció d'aportacions ordinàries i extraordinàries, control de costos d'execució, recaptació de les aportacions, liquidacions...).


ENTITATS DE CONSERVACIÓ

Correspon a l'administrador gestionar la conservació de les obres d'urbanització realitzades i manteniment de les dotacions i instal•lacions dels serveis públics.