COL·LEGIATS

USUARIS WEB

BUSCAR

 

Finestreta Única

VIES DE PRESENTACIÓ D'UNA QUEIXA/DENÚNCIA/RECLAMACIÓ O RECURS

El Col·legi d'Administradors de Finques de Girona pot intervenir en una queixa/denúncia/reclamació si la persona en qüestió es troba col·legiada, extrem que pot comprovar en el llistat que pot trobar sempre actualitzat a la plana d'inici del web col·legial www.cafgi.org en l'apartat "Buscar un Administrador".

Si la persona no està col·legiada, haurà d'adreçar-se a:

- l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) del seu municipi, per correu electrònic o personalment.

- l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) de la seva comarca si no hi ha OMIC al seu municipi, per correu electrònic o personalment.

- les oficines de l'Agència Catalana del Consum si no té accés a cap OMIC ni OCIC, per correu postal, personalment o bé a través del web www.consum.cat.

En cas que aquesta persona estigui col·legiada, pot presentar un escrit de queixa/denúncia/reclamació al Col·legi seguint el següent procediment:

- Presentació d'un escrit, adreçat a la Comissió de Deontologia Professional, que contingui les dades de la persona que el presenta, degudament identificada amb nom, cognoms, DNI, adreça postal, codi postal, adreça electrònica. Si es tracta d'un fet en relació a una Comunitat de Propietaris, cal posar la seva condició de membre dins la Comunitat (p. e.: president, vicepresident, propietari, etc).

- Dades del col·legiat/da contra qui es presenta l'escrit de queixa/denúncia/reclamació.

- Els fets objecte de la queixa, cal que siguin exposats per ordre cronològic i adjuntant els annexes corresponents, i numerats, si s'escau.

- En el supòsit que actuï en nom d'una altra persona o entitat, haurà de presentar la documentació acreditativa de la representació de la presentació de qui presenta l'escrit de queixa/denúncia/reclamació.

Aquest escrit i la documentació annexa pot presentar-se, bé per correu electrònic a info@cafgi.org, al fax 972 22 18 11 o bé per carta postal o personalment al Col·legi d'Administradors de Finques de Girona, situat al carrer Francesc Ciurana, 2 ent. 1a. 17002 de Girona.

En el cas de presentació d'un recurs es pot fer bé per correu electrònic a info@cafgi.org, al fax 972 22 18 11 o bé per carta postal o personalment al Col·legi d'Administradors de Finques de Girona, situat al carrer Francesc Ciurana, 2 ent. 1a. 17002 de Girona.