COL·LEGIATS

USUARIS WEB

BUSCAR

 

Finestreta Única

VIES DE PRESENTACIÓ D'UNA QUEIXA/DENÚNCIA/RECLAMACIÓ O RECURS

El Col·legi d'Administradors de Finques de Girona pot intervenir en una queixa/denúncia/reclamació si la persona en qüestió es troba col·legiada, extrem que pot comprovar en el llistat actualitzat de la plana web del Col·legi www.cafgi.org. 

En el cas de que la persona de qui es queixa estigui col·legiada, l'informem que pot presentar un escrit de queixa, denúncia o reclamació en el Col·legi, seguint el procediment següent:

• Presentació de l'escrit, adreçat a la Comissió de Deontologia Professional, que contingui les dades de la persona que el presenta, degudament identificada amb nom, cognoms, NIF, adreça postal, codi postal, població, correu electrònic i telèfon. Si es tracta d'un fet en relació a una Comunitat de Propietaris, cal posar la seva condició de membre dins la Comunitat (pe: president, vicepresident, propietari, etc.).

• En el supòsit que actuï en nom d'una altra persona o entitat, haurà de presentar la documentació acreditativa de la representació de la presentació de qui presenta l'escrit de queixa o reclamació.

• S'ha d'identificar amb les seves dades el col•legiat/da contra qui es presenta l'escrit de queixa o reclamació.

• S'ha de realitzar un relat ordenat i clar dels fets que han succeït i els motius de la queixa, i s'ha d'acabar exposant concretament el que es demana, i adjuntant a l'escrit els annexes corresponents, degudament numerats, si s'escau. Tot això d'acord amb l'article 62 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sinó, no es podrà donar cap tràmit a l'escrit. 

• S'ha de procedir a la signatura de l'escrit. Si s'envia per correu electrònic, haurà d'anar signat electrònicament, tot això d'acord amb els articles 9 i ss. de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

• Els texts que no siguin en idioma oficial a Catalunya, hauran d'estar traduïts a qualsevol d'aquests, d'acord amb els articles 15 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquesta documentació pot presentar-se, bé per correu electrònic, amb signatura electrònica, a info@cafgi.org, bé per carta o bé personalment al Col·legi d'Administradors de Finques de Girona, situat al carrer Francesc Ciurana, 2 ent. 1a. 17002 de Girona.

Els escrits que no compleixin els requisits legals no es tramitaran.